Cerita

Kumpulan Cerita Wayang Bahasa Jawa yang Lengkap dan Seru

Cerita Wayang Bahasa Jawa– Wayang yang merupakan budaya asli Indonesia, keberadaannya sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Cerita wayang...

Written by dawan setiawan · 4 min read >
cerita wayang bahasa jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa– Wayang yang merupakan budaya asli Indonesia, keberadaannya sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Cerita wayang kaya akan sarat dengan pesan moral yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Dalam artikel ini saya menyajikan beberapa cerita wayang dengan bahasa jawa seperti Pandawa, Anoman hingga Arjuna.

Sekilas tentang wayang yang perlu kalian tahu yaitu……

Wayang ialah salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol diantara karya budaya yang lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni music, seni sastra, seni lukis, dan sebagainya. Budaya wayang pada jaman sekarang, dapat dijadikan media pendidikan, hiburan, dakwah ataupun pemahaman filsafat.

Cerita wayang yang telah popular di masyarakat Indonesia masa kini merupakan adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabarata. Kedua cerita tersebut dalam penayangannya banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk disesuaikan dengan falsafah asli Indonesia.

Ciri – ciri cerita wayang :

cerita wayang bahasa jawa
Sumber : pepnews.com
  1. Cerita yang mirip dengan sejarah

Wayang hanya sebuah cerita, namun pada kenyataanya batas antara cerita dan kenyataan pada cerita wayang seringkali tipis.  Banyak tempat-tempat yang memiliki nama mirip dengan cerita wayang.

  1. Terdapat konflik

Dalam cerita wayang selalu ada pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Sumber persoalan utama ialah hawa nafsu dunia.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Pandawa

cerita wayang bahasa jawa pandawa
Sumber : remahilalangindonesia.wordpress.com

Pandhawa lima utawa Mahabarata yaiku cerita wayang kang paling digandrungi wong jawa lan nusantara. Pandhawa iku sadulurane lanang cacahe ana lima, mula terus kaprah diarani Pandhawa Lima.

Ing cerita Mahabharata , Yudhistira utawa Puntadewa iku minangka putra pambayun. Watak ambeg darma lan nrima ing pandum, sarta adoh ing hawa kamurkan. Raden Puntadewa duwe peparab liyane yaiku, Yudhistira, Dwijakangka, Gunatalikrama, Darmakusuma kratone manggon ing ngamarta utawa Indraprasta.

cerita wayang bahasa jawa pandawa
Sumber : wayang.wordpress.com

Yudhistira kagungan garwa Dewi Drupadi putra putrine Raden Drupada, ratu ing Negara Cempala utawa Pancala. Yudhistira duwe kasaktiyan soko tumbak.

Raden Werkudara ya Bima kang putra nomer loro, prawakane gedhe dhuwur ,gagah prakosa lan paling kuwat soko anak Pandhawa liyane. Raden Bimasena kagungan kakuatan lan pusaka yaiku Gada Rujakpala.  Werkudara satriya Jodhipati garwane duwe aran Dewi Arimbi.

Putra kang nomer telu yaiku Raden arjuna utawa Janaka. Kumbang ali-ali kang kondhang nggantenge, prigel lan trampil manah minangka panengahe Pandhawa. Raden arjuna duwe jiwa satriya lan wani. Arjuna satriya saka Madukara garwane Dewi Sembrada lan Srikandi.

Nakula Sadewa wujudake satriya kembar kang uga duwe watak utama, ambeg darma, lan luhur bebudine. Wiwit cilik mula wis katon luhuring budi, seneng tetulung marang sesama, welas asih marang sapadha wong kang nandhang kasangsaran. Nakula lan Sadewa satriya ing Sawojajar.

Cethane Pandhawa lima iku watake lan tindak tanduke kena kanggo tepa patuladhane para kawula mudha saiki. Apamaneh kadigdayan lelimane mujudake satriya kang pilih tanding.

Nalika dadi muride Pandhita Durna, Pandhawa wis  bisa ngatonake kapinterane lan keprigelane. Raden Arjuna prigel menthang gandhewa lan trampil ing migunakake keris. Raden Bimasena seng gagah prakosa kondhang kagungan sanjaya kuku Pancanaka lan gada rujakpala.

Pandhawa katon luwih prigel katimbang murid liyane. Ananging ora tau seneng pamer kadigdayan. Malah watake andhap asor lembah manah lan ngajeni marang sapadhane.

cerita wayang bahasa jawa pandawa
Sumber : youtube.com

Akeh lelakone kang dilakoni Pandhawa kasengsaran iku mau dituwuhake saka Kurawa kang kepingin nyirnakake para Pandhawa. Wusanane kabeh kasengsaraan iku mau bisa kasil kabengkas lan kuwat dilakoni. Beda karo bala Kurawa seng ora kuwat nglakoni.

Pranyata  menawa dideleng ing antarane Pandhawa lan Kurawa iku isih kadang, sebab Pandhawa lima iku putrane Prabu Pandudewanata. Bala kurawa iku putrane Prabu Destrarastra. Prabu Pandhudewanata iku adhine Prabu Destrarastra.

Pandhawa kro Kurawa ora bisa rukun amerga Dewi Gendari kepingin digarwa dening Prabu Pandhudewanata nanging ora kena, malah dheweke diwenehake marang kangmase sing wuta iku.

Mula banjur pangipat-ipat , besuk saturun-turune bakal dadi musuh bebuyutan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

cerita wayang bahasa jawa anoman
Sumber : indonesian-mistic.blogspot.com

Hanoman, bayi kawujud kethek seng lair nang masa Tretayuga dadi putra Anjani, wanara wedok. Dhisik Anjani sawadine ngrupakne widodari, nduwe jeneng Punjikastala. Amergo mubarang tumakne, dheweke lair menyang donya dadi wanara wedok.

Tumakne kasebut bisa buyar yen dheweke bayen sawong putra sing wujudake penitisan Siwa. Anjani rabi karo Kesari, sawiji wanara seng perkasa. Bareng marang Kesari, Anjani nglakoke tapa menyang adhepan Siwa , supaya Siwa gelem menjelma kanggo putra dekne kabeh.

Amarga Siwa terkesan karo pamujaan sing dilakokae saka Anjani lan Kesari, dheweke ngabulake panyuwunane kabeh karo mudhun menyang donya dadi Hanoman.

Salah siji versi, nyeritakake menawa pas Anjani tapa memuja Siwa, nek panggonan liya. Raja Dasarata nglakoke Putrakama Yadnya kanggo nyaka mudun. Pakolehe, dheweke nrima pirang-pirang panganan kanggo diparakne marang para garwane, banjur ana dina Rama bayen, Laksmana.

Bhatara lan Satrugna, dhuwur kekarepan dewata, sawiji manuk ngrebut panganan, lan nibake dheweke nek dhuwur alas ana ngendi Anjani lagi tapa. Bayu, Si dewa angin, ngiringaken panganan kasebut ben tiba nek tangan Anjani. Pungkasanipun Anjani mangan panganan kesebut, nuli laira Hanoman.

cerita wayang bahasa jawa anoman
Sumber : fattahdarmasatyadi.blogspot.com

Hanoman ngadhep Rama, Sita, lan Laksmana. Salah siji versi ngomongke menawa Hanoman lair secara ora sengaja amergo hubungan antarane Bayu lan Anjani.

Diceritakake menawa nang mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kayon Anjani, banjur dheweke ngekepi. Anjani nesu lan mangkel amergo rumangsa ga diajeni. Ananging Dewa Bayu njawab menawa Anjani ora arep reget  saka dhemokan Bayu.

Dheweke ngekepi Anjani ogag neng awake, nanging ana sajroning atine. Bayu uga celathu menawa mbesuk Anjani arep bayen sawong putra sing kakuwatane sepadan karo Bayu lan paling pinter neng para wanara.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna

certia wayang bahasa jawa arjuna
Sumber : wayang.wordpress.com

Raden Arjuna iku putra kang nomer telu saka pasangan Dewi Kunti lan Prabu Pandudewanata. Arjuna iku perlambang manungsa sing nduwe ilmu dhuwur ning ragu sakjroning tumindak. Kasatriya soko Madukarta. Wujudake satriya sing bagus tanpa ana cacad.

Ing jagad, ora ana seng bisa nandhingake kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal becik ora bisa pisah klawan suargo (jannah).

cerita wayang bahasa jawa arjuna
Sumber : lrabel.info

Ingkang pas enom, Arjuna wis gemar golek ngilmu. Dheweke ngelmu nang sapaa. Guru-gurune yaiku Resi Drona, saka Resi Drona dheweke kagungan kasaktiyan manjur sing duwe aran panah Cundamanik lan Arya Sengkali. Sing kapindo yaiku Begawan Krepa, Begawan Kesawasidi, Resi Padmanaba, lan okeh pertapa liya-liyane.

Pusakane pirang-pirang. Kang asring digunakake yaiku : Kris Pulanggeni, Kalanadhah, Panah Merdaging, Rodha Dhadali, Haryas sangkala lan Pasopati.

cerita wayang bahasa jawa arjuna
Sumber : wayang.wordpress.com

Raden Arjuna satriya digdaya sakti mandraguna, polatan luruh jatmika, prigel ing samubarang, seneng tetulung marang sapadhane, mula ditresnani sening sapa bae. Ora mokal yen garwane sak pirang-pirang.

Ing jero pawayangan diceritakake menawa Arjuna nduweni luwih saka 40 garwa, nanging mung beberapa wae seng dikenal lan kerep diceritakake. Akahe bojo sing diduweni Raden Arjuna ing cerita pawayangan, dudu nggambarake ksatriya seng serakah bojo. Nanging Arjuna bisa nerima lan katampa saka kabeh tunggalan.

Tidak hanya cerita rakyat dalam bahasa jawa, kamu juga bisa mengenali bagaimanakah kisah perjalanan dan tokoh arjuna. Semoga cerita di atas dapat menambah khasanah kamu dalam budaya jawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.