Ragam

Contoh Purwakanthi : Guru Swara, Sastra dan Basa/Lumaksita

Purwakanthi adalah bahasa sastra yang tidak hanya terdapat dalam sastra Jawa, namun juga dalam sastra Sunda. Purwakanthi juga merupakan salah satu dari...

Written by dawan setiawan · 4 min read >
contoh purwakanthi

Purwakanthi adalah bahasa sastra yang tidak hanya terdapat dalam sastra Jawa, namun juga dalam sastra Sunda. Purwakanthi juga merupakan salah satu dari sembilan jenis Basa Rinengga yang telah kami jabarkan sebelumnya. Secara umum, purwakanthi digunakan untuk menyampaikan ungkapan secara ringkas. Berikut ini adalah pengertian dan contoh contoh purwakanthi.

Pengertian Purwakanthi

Secara bahasa, purwakanthi berasal dari gabungan dua kata, yakni “purwa” dan “kanthi”. Purwa berarti awalan, sementara kanthi berarti menggandeng atau mengulang.

Jadi, purwakanthi dapat diartikan sebagai kalimat yang mengulang kata  di awal atau yang telah disebutkan sebelumnya. Maksudnya ialah suara, kata ataupun kalimat yang kedua mengikuti suara, kata atau kalimat yang sebelumnya.

Di dalam bahasa Indonesia, purwakanthi dapat disebut sebagai sajak, rima atau persamaan bunyi.

Salah satu contoh purwakanthi :

 • adigang, adigung adiguna.
 • Becik ketitik, ala ketara.

Purwakanthi  Yaiku

Purwakanthi yaiku runtuting swara utawa tetembungan sing padha ing ukara, wanda utawa tembung sing mburi nggandheng wanda utawa tembung sing wis kasebut ing ngarep.  Tegese yaiku sing wis kasebut ing ngarep, dibaleni maneh iso saka swarane (vokale), sastrane (konsonane) utawa tetembungane (kata-kata).

Jenis & Contoh Purwakanthi

Di dalam bahasa Jawa,, Purwakanthi terbagi menjadi tiga jenis, adalah sebagai berikut :

 1. Purwakanthi Guru Swara
 2. Purwakanthi Guru Sastra
 3. Purwakanthi Guru Basa/Lumaksita

Berikut adalah pengertian dari masing-masing jenis purwakanthi beserta contoh-contohnya :

1. Purwakanthi Guru Swara

Purwakanthi guru swara yaiku purwakanthi ingkang runtut swarane ing pungkasane tembung. Tegese ingkang  unen unen sing digandheng yaiku “swarane” (a,i,u,e,o).

Dalam bahasa Indonesia, purwakanthi guru swara adalah kalimat yang huruf vokalnya berurutan atau kata depan dan belakang memiliki runtutan huruf vokal yang sama.

Tuladha :

 • Sapa jujur , bakal makmur (swara ; u)
 • Ora cepet, ora ngliwet (swara;e)
 • Tut wuri, handayani (swara;i)
 • Tesmak bathok, mata blorok (swara;o)

Contoh Purwakanthi  Guru Swara

 1. Adigang, Adigung, Adiguna
 2. Aja dahwen, ati open
 3. Aja dumeh menang, banjur tumindak sawenang-wenang
 4. Ajining diri, gumantung kedhaling lathi
 5. Ana awan, ana pangan
 6. Ana bungah,, ana susah iku wis lumrah
 7. Ana dina, ana sega
 8. Ana rega, ana rupa
 9. Anak polah, bapak kepradhah
 10. Asu belang, kalung wang
 11. Asu gedhe, menang kerahe
 12. Ati karep, bandha cupet
 13. Ayem tentrem
 14. Bagas waras
 15. Bareng wis makmur, lali marang sedulur
 16. Becik ketitik, ala ketara
 17. Bungah susah iku lumrah
 18. Cecak nguntal cagak
 19. Cecak nguntal empyak
 20. Ciri wanci lelai ginawa mati
 21. Desa mawa cara negara mawa tata
 22. Durung pecus keselah besus
 23. Dikethok kaya Lombok
 24. Diiris kaya kubis
 25. Esuk dele sore tempe
 26. Gandhes luwes
 27. Gemah ripah
 28. Gendhon rulon
 29. Gemi setiti ngati-ati
 30. Gelem obah, mesthi mamah
 31. Giri lungsi, jalma tan kena ingina
 32. Inggah-inggih nanging ora kepanggih
 33. Ijo-ijo godhonge koro, bareng bodho lali rumangsa
 34. Ireng-ireng kethok untune, bareng seneng ketok guyune
 35. Jago kate, wanine ing tritikane
 36. Kara ana gemake, ngaku jaka ana anake
 37. Kebat kliwat
 38. Kegedhen empyak kurang cagak
 39. Keplok ora tombok
 40. Kudu sregep sinau , sapa sing kepingin maju
 41. Kulite kuning, kadi mas sinangling
 42. Kutuk marani sunduk
 43. Kumenthus ora pecus
 44. Lambe satumang kari samerang
 45. Maju tatu mundur ajur
 46. Ngalah nanging oleh
 47. Ora cepet, ora ngliwet
 48. Ora ngedan, ora keduman
 49. Ora obah, ora mamah
 50. Papa citraka
 51. Rek gambar kucing, kulo nderek wonten wingking
 52. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwung ngaso
 53. Rupane kembar, kaya jembe sinigar
 54. Sabar sareh mesti pikoleh
 55. Sabaya pati sabaya mukti
 56. Sapa jujur bakal makmur
 57. Sing gelem ngalah, bakal luhur wekasane
 58. Sing salah kudu seleh
 59. Sing weweh bakal pikoleh
 60. Tela diiris-iris, gawe gela ora uwes-uwes
 61. Thenguk-thenguk, nemu kethuk
 62. Tiwas sayah, ora faedah
 63. Tut wuri, handayani
 64. Wadya bala
 65. Wiwit kuncung, nganthi gelung
 66. Witing tresna, jalaran saka kulina
 67. Welingin guru wong iku kudu mituhu marang bapa ibu, supaya slamet sing tinemu
 68. Wong bungah sok nemu susah
 69. Yen menang, aja njur sewenang-wenang
 70. Yen krasa enak, aja njur lali anak, lali bojo, lali kanca

2. Purwakanthi Guru Sastra

Purwakanthi guru sastra yaiku purwakanthi sing padha tulisane utawa aksarane ing saben wiwitan wanda utawa tetembungane, tegese yaiku runtute ing sastra utawa tulisane.

Purwakanthi guru sastra adalah kalimat yang ditandai dengan adanya persamaan huruf yakni huruf konsonan yang sama.

Tuladha :

 • Anak anung, anindita (sastra; n)
 • Sing sapa goroh, growah (sastra; g)
 • Sluman, slumun, slamet (sastra; s)

Contoh Purwakanthi Guru Sastra :

 1. Aja dhemen memada, sameng dumadi
 2. Anak anung anindita
 3. Asah, asih, asuh
 4. Bibit, bebet, bobot
 5. Cecer cicir cewet
 6. Eneng, ening bisa uninga
 7. Garang nanging garing
 8. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani
 9. Janji jujur jajahane mesthi makmur
 10. Kekudanganku marang kowe, klakona mengku kamulyan
 11. Kala kula kelas kalih, kulo kilang kalo, kali kilen kula
 12. Katula-tula katali
 13. Laras, lurus, leres, laris
 14. Madat, minum, madon, mateni, lan main
 15. Madhep manteb melu mara tua, mangan ora mangan
 16. Makarya, manembah, manages lan manut
 17. Makuta, makuti, makuten
 18. Pandom panuntun lan pangetrepane Pancasila
 19. Petruk patroli karo putrani loro putra putri
 20. Ruruh, rereh, ririh ing wewarah
 21. Sapa salah seleh
 22. Saya suwe saya sumengka
 23. Sepi, sepa, lir sepah samun
 24. Sing sapa salah bakal seleh
 25. Sing sapa goroh growah
 26. Sing weweh bakal wuwuh
 27. Sluman, slumun slamet
 28. Tebari nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi
 29. Tata tertib tartamtu tentrem
 30. Tata titi tentrem
 31. Tata titi tutug tatag, tanggung tertib
 32. Tindak tanduk, tutur kang kalantur
 33. Tatag, teteg bakal tutug
 34. Tatune methunthung mentheng-mentheng
 35. Titi, titis , tatas lan trengginas
 36. Yekti sepi asepa lir sepah samun

3. Purwakanthi Guru Basa/Lumaksita

Purwakanthi guru basa (lumaksita) yaiku purwakanthi  saka rong gatra sing padha tetembungane, yaiku tembung pungkasan ukara sing ngarep, dadi tembung wiwitan ukara burine. Purwakanthi guru basa akeh tinemu ana ing wangsalan lan tembang.

Purwakanthi guru basa / lumaksita adalah sebuah kalimat yang mengulang kata sebelumnya, yaitu kata akhir pada dua kalimat menjadi kata awalan pada kalimat kedua.

Contoh Purwakanthi Guru Basa/Lumaksita ing Wangsalan

 1. Asung bekti, bektina kawula marang gusti
 2. Bayem arda, ardane ngrusak busana
 3. Bibis tasik, tasik madu wino tirto
 4. Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra
 5. Durna putra, putra [utri Madukara
 6. Es degan, degane ora sembarangan
 7. Janur gunung, gunung geni lor Ngayogja
 8. Jarwa pinter, pintere satriya ing pringgadani
 9. Kejaduk tembok, temboke sing warna biru
 10. Kolik priya, priyagung anjani putra
 11. Lungguh dhingklik, dhingklike wong cilik-cilik
 12. Mangan ati, atine seng kelara-lara
 13. Mangkana ngelmu kang nyata, sanyatane weh reseping ati
 14. Mung ing tirta, tirta wijiling salira
 15. Munggweng tirta, tirta kadheg ing samodra
 16. Nandhang lara, larane wong lara lapa
 17. Nemu kembang, kembange wangi
 18. Nemu wedang, wedange wedang jahe abang
 19. Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
 20. Raja putra, putra daleme Ngastina
 21. Raja putra, putrane Raja Alengka
 22. Remuk rempu, rempu dadi awu
 23. Rujak degan, degane krambil ijo
 24. Rujak dhondong, dhondonge sisane kalong
 25. Saking tresna tresnane mung samudana
 26. Saron agung, agung-agunging sujannma
 27. Suwe ora jamu, jamu godhong kara
 28. Tepi wastra, wastra kang tumrap mustaka
 29. Witing tresna, tresnane mung sawetara

Contoh purwakanthi lumaksita ing tembang

 • Urip iki ora angel
 • Angele sok ginawe dhewe
 • Dheweke tan ngrasa bisa,
 • Bisane mung nyadhong dhawuh,
 • Dhawuhe Kang Murba Amasesa…..

 

 • Ngelmu iku luwih pangaji,
 • Ajine datanpa tandhing,
 • Tandhingna bandha lan arta,
 • Arta iku gampang sirna,
 • Sirnane tan petung wektu,
 • Wektune ilang saben mangsa,
 • Mangsa iku gunakna ngupadi ngelmu….

Demikianlah penjelasan dan contoh contoh purwakanthi lengkap. Semoga ulasan purwakanthi di atas dapat bermanfaat…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.