Ragam

Contoh Tembung Camboran (Wutuh, Tugel, Tunggal, Wudhar)

Contoh Tembung Camboran – Di dalam Bahasa Jawa, terdapat tembung camboran sebagai salah satu kosakata ungkapan yang merupakan gabungan kata dimana maknanya...

Written by dawan setiawan · 3 min read >
contoh tembung camboran

Contoh Tembung Camboran – Di dalam Bahasa Jawa, terdapat tembung camboran sebagai salah satu kosakata ungkapan yang merupakan gabungan kata dimana maknanya telah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Dibawah ini adalah penjelasan lengkap beserta contoh-contoh tembung camboran.

Pengertian Tembung Camboran

Tembung Camboran adalah dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dan  hanya memiliki satu makna atau arti. Tembung camboran dalam Bahasa Indonesia dapat disebut sebagai kata majemuk.

Tembung Camboran Yaiku

Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih sing dirangkep dadi siji lan dadi tembung anyar kang duwe teges siji.

Contoh / Tuladha :

 • Buntut Urang   : rambut nylenthir ing githok
 • Maratuwa       :  wong tuwane bojo
 • Buku gambar   : buku kanggo nggambar
 • Semarmendem   : araning panganan saka ketan

Jadi, tembung camboran ini adalah gabungan atau rangkaian beberapa kata secara utuh atau beberapa kata yang disingkat dan memiliki arti baru.

Macam Macam Tembung Camboran

tembung camboran

Pada dasarnya, tembung camboran dalam Bahasa Jawa terbagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya, tembung camboran dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tembung camboran tugel dan camboran wutuh. Sementara berdasarkan tujuan atau artinya, tembung camboran dapat dibedakan menjadi dua jenis juga, yakni camboran tunggal dan camboran wudhar.

Berdasarkan bentuknya :

 1. Tembung camboran wutuh
 2. Tembung camboran tugel

Berdasarkan tujuan atau artinya :

 1. Tembung camboran tunggal
 2. Tembung camboran wudhar

1. Tembung Camboran Wutuh

Tembung camboran wutuh yaiku tembung loro ingkang utuh sing dirangkep dadi siji lan ora nganggo ngurangi jumlah wandane.

Tembung camboran wutuh adalah kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu dan tidak mengurangi jumlah suku katanya (kata-katanya masih utuh).

Bentuk – bentuk tembung camboran wutuh :

a. Rerangkep Determinatif (DM),

Tuladha : meja tulis, pitik walik, lemari kaca, kembang kanthil, buku gambar, omah gedhong, ketan ireng, sapi powan, lan liya-liyane.

b. Baliswara (rerangken MD), katrangan utawa kahanane manggon ing ngarepe sing diterangake.

Tuladha : Pancasila, panduputra, dasa dharma, bimaputra , wijaya kusuma, dwiwarna, lan liya-lilyane.

c. Tembung Saroja, yaiku tembung loro seng meh pedhe tegese dirangkep dadi siji.

Tuladha : andhap asor,  abang branang, bunder seser,  cilik menthik, gagah prakoso.

d. Yogyaswara, yaiku tembung loro ingkang tembung pertama akhiran “a” lan tembung kedua swara “I” nduweni teges lanang wadon.

Tuladha : dewa-dewi,  putra-putri, pemudha-pemudhi, siswa-siswi, kedhana-kedhini.

f. Tembung kosok balen (antonim)

Tuladha : gedhe cilik, amba ciut, lanang wadon, dawa cekak, enom tuwa, adoh cedhak, bapak ibu, lan dhuwur cendhek.

g. Tembung nunggal (misah) yaiku tembung loro seng beda tegese nanging kerep kasebut bareng lan sesambungan raket.

Tuladha : brambang bawang, Lombok uyah, meja kursi, salam laos, klasa bantal, kencur kemukus, mrica pala, lan liya-liyane.

Contoh Tembung Camboran Wutuh :

 • Anjaniputra               : anoman
 • Bala pecah                : barang gampang pecah
 • Bapa biyung             : wong sing ngukir jiwa raga
 • Buntu urang             : rambut ing githok
 • Gantung kepuh        : ora tau ganti sandhangan
 • Gantung siwur          : keturunan kang kaping pitu
 • Gotong mayit           : anak telu wadon kabeh
 • Gilir kacang              : anak akeh giliran lanang wadon
 • Imogiri                      : araning panggonan (desa) ing Bantul
 • Jaran kepang            : wewangunan kaya jaran digawe saka kepang
 • Juru kunci                 : tukang ngrumat, papan kramat lan sareyan
 • Kacamata                 : tesmak utawa pirantu kanggi ndeleng
 • Kadhal menek          : araning gellung (pungkasaning gurung)
 • Kala menjing            : jendholan ing gulu tumrap wong lanang
 • Karangmalang          : arane desa
 • Maratuwa                 : wong tuwane bojo
 • Lemari kaca              : lemari saka kaca
 • Siswa siswi                : kabeh siswa lan siswi
 • Lanang wadon          : lanang lan wadon
 • Bapa biyung             : bapak lan ibu
 • Pamong desa           : wong tuka nglayani keperluan ing desa
 • Meja tulis                 : meja kanggo sinau lan nulis
 • Nagasari                  : araning sawijining jajan pasar
 • Parang rusak           : araning sawijining bathik
 • Randha royal           : araning sawijining jajan pasar
 • Tutup keyong          : perangan omah kampong
 • Udan riris                 : corak bathik
 • Wanasaba                : araning kutha

2. Tembung Camboran Tugel

Tembung camboran tugel yaiku tembung loro ingkang dirangkep utawa digabung dadi siji nanging ngurangi cacahing wandane, iso wanda bagian ngarep utawa wanda bagian mburi.

Tembung camboran tugel adalah kata atau istilah Jawa yang tersusun dari dua kata yang digabungkan menjadi satu dengan berkurangnya jumlah suku kata, bisa suku kata didepan maupun bagian belakang.

Bentuk – bentuk tembung camboran tugel, antara lain :

a. Tembung garba

Tuladha :

 • Prapta + ing = prapteng
 • Nara + pati = narapati
 • Iya + iku              = yeku
 • Parama + iswara= prameswari
 • Sure + ing = sureng
 • Idu + abang = dubang

b. Tembung sing dikerata

Tuladha :

 • Balung + kulit = lunglit
 • Digugu + ditiru = guru
 • Gawe + kadang = wedang
 • Kaku + cempluk = kupluk

c. Akronim

Tuladha :

 • Sekdes = sekretaris desa
 • Kabag = kepala bagian
 • Pilpres = pemilihan presiden

Contoh Tembung Camboran Tugel

 • Bangjo        = abang ijo
 • Kosik           = mengko dhisik
 • Bulik            = ibu cilik
 • Pakdhe        = bapak gedhe
 • Pahpuh        = bapak sepuh
 • Tingwe         = nglinting dhewe
 • Dhekmu       = endhek lemu
 • Jiro               = siji loro
 • Kakkong       = tungkak bokong
 • Paklik            = bapak cilik
 • Rengning      = ireng kuning
 • Saerah           = sae murah
 • Tekting          = enthek mlinting
 • Wulu              = sewu telu
 • Tutik               =metu sitik
 • Perko              = emper toko
 • Mahrep           = mlumah mengkurep
 • Barbeh           = bubar kabeh
 • Tahteng          = mentah mateng
 • Bangcuk         = abang pucuk

3. Tembung Camboran Tunggal

Tembung camboran tunggal yaiku tembung loro ingkang bedha tegese  digawe bebarengan, nanging tembung siji lan sijine wes ora kena dipisah-pisah maneh lan nduweni teges anyar.

Tembung camboran tunggal adalah kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang berbeda makna dan digabung menjadi satu, namun antara satu kata dengan kata lain tidak bisa dipisah lagi karena sudah memiliki arti baru.

Contoh Tembung Camboran Tunggal

 • Nagasari
 • Semar mendhem
 • Randha royal
 • Plinteng semar
 • Sogok upil
 • Endhas borok
 • Gandarukem
 • Dara muluk

4. Tembung Camboran Wudhar

Tembung Camboran Wudhar yaiku tembung loro seng beda tegese dirangkep dadi siji,nanging nduweni teges tetep.

Tembung camboran wudhar adalah kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang memiliki makna berbeda digabung menjadi satu namun masih memilki arti dan makna yang sama dengan sebelumnya.

Contoh Tembung Camboran Wudhar

 • Meja tulis
 • Wayang golek
 • Piring beling
 • Pasar malem
 • Gemah ripah
 • Meja kursi
 • Pager wesi
 • Pager kayu
 • Sawo matang
 • Pelem golek
 • Anak lanang
 • Tela rambat

Demikianlah uraiang lengkap pengertian dan contoh contoh tembung camboran yang dapat anda jadikan referensi maupun tugas sekolah. Semoga artikel di atas bermanfaat dan membantu,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.